BETO (statutaire naam: “van de Berg & van Trigt B.V.”) is lid van Vertaz en hanteert als algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onderstaande algemene voorwaarden van Vertaz.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAZ

(branche-organisatie technische handel)

1. Algemeen

a. Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") maken deel uit van elke offerte uitgebracht door BETO en van elke overeenkomst waarbij BETO zaken levert en/of werkzaamheden verricht (waaronder begrepen opdracht en aanneming van werk). 
b. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover BETO en de wederpartij zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen.  
c. De algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
d. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst. 


2. Offerte

a. Alle offertes van BETO zijn vrijblijvend. 
b. De offerte verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen 14 dagen na dagtekening onvoorwaardelijk schriftelijk door de wederpartij is aanvaard.
c. Iedere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.  
d. Indien de wederpartij de offerte niet aanvaardt, heeft BETO het recht om alle aan de offerte verbonden kosten bij de wederpartij in rekening te brengen. 


3. Totstandkoming overeenkomst

a. De overeen­komst komt eerst tot stand door schriftelij­ke bevestiging van BETO. 
b. Deze bevestiging wordt geacht de overeenkomst met de wederpartij volledig weer te geven. 


4. Uitvoering overeenkomst 

a. BETO mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit wenselijk acht. BETO staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze derden. 
b. De wederpartij staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan BETO zijn en worden verstrekt, en dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn. 
c. De wederpartij zorgt ervoor dat BETO zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen. 
d. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en diefstal, aan zaken van BETO, zoals gereedschappen en voor de werkzaamheden bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats. 
e. Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel 4 sub b. en c. niet nakomt, of het geval bedoeld in artikel 4 sub d. zich voordoet, en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de wederpartij alsnog aan deze verplichtingen voldoet, of de verloren c.q. gestolen zaken van BETO vervangt, en de planning van BETO dit toelaat. De wederpartij is aansprakelijk voor alle voor BETO uit de vertraging voortvloeiende schade. 
f. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunnin­gen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergun­ningen zijn verbon­den, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aanspra­kelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbre­ken van de vereiste toestemmin­gen, ontheffingen en/of vergunnin­gen.


5. Rechten van intellectuele eigendom

a. BETO behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
b. De rechten op de in dit artikel 5 sub a. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom van BETO ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BETO niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is per overtreding van deze bepaling aan BETO een boete verschuldigd van € 10.000. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 
c. De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens en voorwerpen als bedoeld in dit artikel 5 sub a. op eerste verzoek binnen de door BETO gestelde termijn in onbeschadigde staat franco retour zenden. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 


6. Communicatie

a. Iedere communicatie tussen BETO en de wederpartij kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders bepaalt. 
b. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht printbaar is.
c. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische communicatie. De door BETO opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
d. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Indien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT problemen van de wederpartij, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij.


7. Adviezen, ontwerpen en materialen

a. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van BETO welke niet nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst zijn. 
b. De kosten van of verband houdende met de in artikel 5 sub a. van deze Algemene Voorwaarden genoemde gegevens en voorwerpen kunnen aan de wederpartij worden doorberekend. 
c. De wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen en ontwerpen, alsmede voor de functionele geschiktheid van door hem voorgeschreven materialen. 
d. De wederpartij vrijwaart BETO voor elke aanspraak van derden met betrekking tot door of namens de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen en dergelijke. 


8. Prijzen

a. De prijzen zijn exclusief: 
(1) omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;
(2) kosten van verpakking;
(3) reisuren, reis- en verblijfkosten;
(4) kosten ter voorkoming of beperking van schade aan bij de uitvoering van werkzaamheden aanwezige zaken. 
BETO heeft het recht deze kosten apart bij de wederpartij in rekening te brengen.
b. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar BETO is gevestigd en gedurende normale werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur, met een maximum van acht uren per dag. 
c. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is BETO be­voegd deze prijsstijging aan de wederpartij door te bereke­nen mits de uitvoering van de overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid. De wederpartij is gehouden de prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.  
d. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, mag BETO de prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen. BETO is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
e. Indien er sprake is van meerwerk, heeft BETO het recht om de prijs te verhogen. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt overeengekomen. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk indien er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek of indien door de wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. 


9. Betalingsvoorwaarden 

a. De prijs dient door de wederpartij aan BETO te worden voldaan op een door BETO aangewezen rekening binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur. 
b. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door BETO vast te stellen kredietbe­perkings­toe­slag. Deze toeslag wordt eerst door de wederpartij verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt. 
c. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van BETO een naar diens oordeel voldoende zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is BETO bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen. 
d. Al hetgeen BETO uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de wederpartij te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar als:
(1) een betalingstermijn is overschreden;
(2) beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd;
(3) in geval de wederpartij een vennootschap is, de wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd, failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
(4) in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het verzoek doet te worden toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 
e. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij direct rente aan BETO verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente als deze hoger is. De wederpartij is voorts aan BETO alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale door de wederpartij aan BETO verschuldigde zal bedragen. 
f. Indien BETO in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij. 
g. Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op BETO te verrekenen wordt uitgesloten. 


10. Levertijd

a. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door BETO bij benadering vastgesteld. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat BETO uit van de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 
b. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke BETO bekend waren bij vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode, kan BETO de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden in dat geval niet in de planning van BETO kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 
c. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van BETO kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 
d. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door BETO, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voorzetting van de werkzaamheden niet in de planning van BETO kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat. 
e. Elke aansprakelijk­heid van BETO voor overschrij­ding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode is uitgeslo­ten. 


11. Keuring

a. De wederpartij heeft het recht vóór de levering de zaken te (doen) keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Onder de voor rekening van de wederpartij komende keuringskosten zijn begrepen de kosten welke BETO ter zake van de keuring moet maken. 
b. Indien uit keuring blijkt dat (een gedeelte van) de zaken niet voldoet aan de overeen­komst, dan is de wederpartij gehou­den BETO hiervan onverwijld schriftelijk gemotiveerd mededeling te doen en BETO in de gelegenheid te stellen om alsnog na te komen. BETO kan de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om alsnog na te komen. 
c. Acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsge­vonden, vervalt het recht van de wederpartij om zich jegens BETO op het resultaat van de keuring te beroe­pen.


12. Levering van zaken

a. Levering vindt plaats EX WORKS (af fabriek/af winkel/af bedrijfspand) conform de Incoterms 2000. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat BETO deze ter beschikking stelt aan de wederpartij. Het risico van laden en lossen rust op de wederpartij. 
b. De wederpartij aanvaardt de geleverde zaken met inachtneming van een marge van plus of minus 10% van het overeengeko­men aantal, metrage of gewicht van die zaken. 
c. Indien zaken op basis van een monster worden geleverd, geldt het monster als referentie voor de gemiddelde hoedanigheid van de zaken. 
d. Weigert de wederpartij na het verstrijken van de levertijd de zaken (volledig) af te nemen, dan is BETO bevoegd:
(1) de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, ongeacht overmacht zijdens de wederpartij en onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de overeenge­komen prijs;
(2) de over­een­komst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de wederpartij, waarbij de wederpartij alle kosten en schade van BETO zal ver­goeden;
(3) de zaken te verkopen, indien naar zijn oordeel verdere bewaring van de zaken niet van hem kan worden gevergd. 
e. Indien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is de wederpartij gehouden de zaken volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema af te nemen. Indien een afroep- en afleverschema ontbreekt, dient de wederpartij op eerste verzoek van BETO binnen de daarbij gestelde termijn alle zaken af te nemen. 
f. Indien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk of op de wal is overeengekomen, is BETO niet gehouden de zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water, kan komen.  
g. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunnin­gen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergun­ningen zijn verbon­den, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aanspra­kelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbre­ken van de vereiste toestemmin­gen, ontheffingen en/of vergunnin­gen.


13. Oplevering van werkzaamheden 

a. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer:
(1) de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
(2) het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een gedeelte van het werk in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd;
(3) BETO schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de wederpartij niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
(4) de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 


14. Emballage

a. BETO is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. In geval van retourzending van de emballage binnen 7 dagen door de wederpartij zal het op de voet van dit artikel 14 sub a. gefactu­reerde bedrag aan de wederpartij worden gecrediteerd.
c. BETO is niet gehouden tot creditering als in dit artikel 14 sub b. bedoeld, indien de wederpartij de emballage niet tijdig of niet in goede staat re­tourneert, zulks ter beoor­deling van BETO.


15. Eigendomsvoorbehoud

a. Na levering blijft BETO eigenaar van alle door hem geleverde zaken zolang al zijn huidige en toekomstige vorderingen ter zake van leveringen van zaken en daarmee verband houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 9 sub b. en e. van deze Algemene Voorwaarden, de kosten van invordering en zijn overige kosten en schade, niet volledig zijn voldaan. 
b. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren. 
c. Nadat BETO zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem geleverde zaken terughalen. De wederpartij staat BETO toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. 
d. Als BETO geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd  of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan BETO te verpanden. 


16. Reclame

a. Klachten van de wederpartij ter zake van gebre­ken aan de overeengekomen prestatie, dienen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd bij BETO te worden ingediend. 
b. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 14 dagen kunnen worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan BETO worden medegedeeld doch uiterlijk zes maanden na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden.
c. Na het vervallen van de tijdslimiet zoals genoemd in dit artikel 16 sub b., kan de wederpartij geen beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.
d. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als BETO niet in de gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van BETO, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel daarvan) retourneren conform het bepaalde in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment waarop de toestemming van BETO als bedoeld in artikel 17 sub a. van deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor eigen rekening en risico in zijn bezit houden. Een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden wordt in ieder geval niet gehonoreerd indien BETO niet in de gelegenheid is gesteld de klacht op geschikte wijze te onderzoeken. 
e. Indien en voor zover BETO een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel accepteert, zal hij, naar eigen keuze:
(1) het gebrek herstellen;
(2) de gebrekkige zaak vervangen;
(3) de zaak terugnemen en de wederpartij crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak.  
De wederpartij kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.
In geval van herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing. 
f. Indien en voor zover BETO een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden ingevolge dit artikel accepteert, dan is de wederpartij verplicht BETO in de gelegenheid te stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden zijn daarna wederom van toepassing. 
g. Het indienen van een klacht ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens BETO. De wederpartij heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid. 

17. Retourzendingen

a. Retourzendingen behoeven de voor­afgaande schriftelijke toestemming van BETO. b. Een retour­zending door de wederpartij dient te allen tijde franco te geschieden onder vermel­ding van het factuurnummer en de datum van levering.
c. Met het in ontvangst nemen van door de wederpartij retour gezonden zaken erkent BETO geen enkele tekortkoming in de nakoming.


18. Garantie

a. BETO staat gedurende een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. 
b. De wederpartij kan geen beroep doen op een garantie indien:
(1) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak;
(2) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
(3) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door de wederpartij of door derden;
(4) de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;
(5) de geleverde zaak aan een derde is overgedragen;
(6) BETO de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en BETO zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie;
(7) BETO bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de wederpartij heeft gebruikt;
(8) het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; 
(9) de wederpartij niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens BETO is nagekomen.


19. Aansprakelijkheid

a. Behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van BETO, is BETO niet aansprakelijk jegens de wederpartij, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De wederpartij vrijwaart BETO in dit verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden. 
b. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van BETO beperkt tot het bedrag van de uitkering onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar van BETO om welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van BETO in alle gevallen beperkt zijn tot:
(1) het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft; of  
(2) als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto overeengekomen prijs van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit.
c. In geen geval zal de aansprakelijkheid van BETO meer bedragen dan € 15.000 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
d. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking:
(1) bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade;
(2) opzichtschade zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt toegebracht. 
e. Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens BETO verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. 
f. De wederpartij vrijwaart BETO alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. BETO zal jegens de wederpartij alleen aansprakelijk zijn indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de toepasselijke overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van BETO komt. 
g. Indien de zaken niet door BETO zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van BETO jegens de wederpartij in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van BETO jegens BETO aansprakelijk zal zijn.
h. De wederpartij vrijwaart BETO voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door BETO geleverde producten en/of materialen. 


20. Overmacht

a. Bij overmacht van BETO is deze bevoegd om de overeenge­komen levertijd en/of uitvoeringsperiode te verlengen met de duur van de overmacht danwel om de overeenkomst, indien nog niet volledig uitgevoerd, te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot schadevergoeding voor BETO voortvloeit.


21. Geschillen

a. Alle met BETO gesloten overeenkomsten worden beheerst door Neder­lands recht.
b. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten, evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 
c. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van BETO. 
Naast de woonplaats van BETO wordt tevens domicilie gekozen te Utrecht, dit ter uitsluitende beoordeling van BETO.
d. Partijen kunnen nader over­eenkomen dat het geschil aan een arbiter wordt voorgelegd. Arbitrage zal te allen tijde plaatsvinden met inachtneming van het Reglement van het Arbitra­ge Insti­tuut Bouwstof­fen (AIBs), zoals dat regle­ment geldt op het tijdstip waarop het geschil wordt aanhangig gemaakt.


22. Conversie

a. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BETO en de wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen. 


Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage onder nr. 40407209 d.d.11september 2009 en op 11 september 2009 bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage onder nr. 86/2009.
Laden
Laden
Laden
Laden